В 12 без пет министър Ангелкова пробва да уреди новите ски писти

protest

Министърът на туризма в оставка Николина Ангелкова и екипът й пробват в последния момент да прокарат отново скандални поправки за строителство на нови ски писти в Закона за горите и законите за земеделските земи, които изкараха на протест активисти и екозащитници през зимата на 2012 г. Предложенията са на работната група за предлагане на мерки за насърчаване на планинския туризъм и са качени в последния работен ден на 2016 г. на сайта на МТ.

Отново се предлага земеделските земи да подлежат на застрояване, без да е необходимо промяна на предназначението им. За целта се предлагат промени в няколко закона.

В закона за горите, към чл. 54, който регламентира, че: Право на строеж върху поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението на територията се учредява за изграждане на:

се прибавя: „ски писти, станции и стълбове на лифтове и влекове, включително за нуждите на основен ремонт, реконструкция, подмяна и/или модернизация на съществуващи“;

Промените, в случай че бъдат приети, биха облагодетелствали двама инвеститори в ски туризма – Цеко Минев за нови писти на Витоша и Цветелина Бориславова (заради връзката между ски курортите Пампорово и Чепеларе), коментираха запознати с предложенията. От законодателните промени излиза, че планинският туризъм е свързан само със ски туризма, казват те.

Досущ преписани

Промените са досущ като преписани от онези, които земеделският министър в първия кабинет на ГЕРБ – Мирослав Найденов, внесе отново в края на декември, но 2011 г. Тогава МС прие промени в Закона за горите, с които се допълва същия чл. 54 и се дава възможност право на строеж върху поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението на територията да се учредява за изграждане и на ски писти, стълбове за лифтове и влекове или за стълбове за други съоръжения за транспорт, без контакт с повърхността на терена.

Промените предвиждаха и да се учредява право на ползване и върху съществуващи ски писти – същата промяна я има и в проекта на Ангелкова.

И за дивото къмпингуване

В последните седмици от съществуването си, екипът на Николина Ангелкова – в лицето на работната група за разработване правила за къмпингуването, вече предлага и регламент за къмпингуването, който се забави поне година.

Промените предвиждат този вид туризъм да се практикува на места, специално пригодени за това. Допуска се обособяването на места за практикуване на къмпинг туризъм в урбанизирани, горски и земеделски територии само с предварително изрично съгласие на собственика на имота. Досега такова не беше необходимо.

Обособените места ще бъдат вписвани в регистър, който ще бъде част от Националния туристически регистър. Предвижда се задължение за кметовете на общини да представят на министъра на туризма ежегодно и текущо информация за обособените места за къмпинг туризъм на територията на общината.

Изрично се забранява практикуването на къмпинг туризъм в радиус от 300 метра от категоризираните къмпинги.

Промените в Закона за туризма

Сред новите моменти в закона са разработването на регламент за националните курорти, създаване на специализирано звено за контрол към министъра на туризма, допълнително гарантиране правата на потребителите при организирани пътувания с туроператор и др. В закона се създава нова глава, с която се въвежда регламент и се определя начина за обявяване на дадено селищно образувание за национален курорт.

Това ще става с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на туризма. Предвижда се и разписването на Наредба за управление и организация на туристическата дейност на територията на националните курорти, а в тяхното ръководство ще бъдат включени и представители на собственици на туристически обекти.

Разширяват се и контролните функции на министъра на туризма, като от 2017 г. се предвижда да заработи специализирано звено за контрол към министерството. То ще проверява и в случай на нарушения ще налага глоби и имуществени санкции, както и принудителни административни мерки – прекратяване и понижаване категорията на туристически обекти, временно затваряне или забрана на достъпа до туристически обект, заличаване регистрацията на туроператори и туристически агенти и ще упражнява контрол за изпълняване на изискванията за поддържане на туристическите атракции както и за воденето на регистрите от отговорните лица и извършването на вписванията в Единната система на туристическа информация.

Всеки туроператор ще бъде задължен и да предоставя номер и дата на сертификата за сключена застраховка „Отговорност на туроператора“, който ще бъде вписан в Националния туристическия регистър, като потребителите ще могат да проверят това онлайн през сайта на министерството.

Издаденият от застрахователя сертификат, който туроператорът предоставя на потребителя, задължително ще съдържа данни, освен за размера на застрахователната сума, и за срока и начина на плащане на застрахователната премия. В интерес на потребителите се урежда изрично задължение за туроператора в случай на неизпълнение на сключен договор за организирано туристическо пътуване да възстанови на потребителя платената сума за непредоставената услуга, а при обявена неплатежоспособност – да откаже в писмен вид.

Слага се край и на практиката за дълго забавяне при възникване на застрахователно събитие, като се установява тримесечен срок за произнасяне от застрахователя по възникнал казус и съответно за плащане по претенцията по застраховката.

С цел насърчаване на традиционните български занаяти и тяхното популяризиране се въвежда отличие „Национална автентичност“ за определени видове туристически обекти, за изграждането, обзавеждането и/или оборудването на които са използване произведения на народните художествени занаяти. Редът и условията за присъждане на отличието ще се определят с наредба към закона.

По отношение на туристическите пътища/пътеки в страната се предвижда да са обвързани в единна национална и европейска мрежа, съгласно единни международни стандарти, като редът, условията и стандартите на маркировката и поддържането на националната мрежа ще се определят с наредба, издадена от министъра на туризма и министъра на младежта и спорта.

Промените в Закона за туризма предвиждат да се увеличат източниците на приходи в общините за целево финансиране на програмите им за развитие на туризма. Планира се таксите за категоризация на туристически обекти и други такси, и глоби да се насочат целево за финансиране на програмите за развитие на сектора. По този начин общините ще бъдат пряко ангажирани с развитието на туристическия отрасъл, а инвестициите в сектора ще нараснат, което ще осигури и по-добри услуги на потребителите.

Разписват се и правила за изготвянето на правила за оценяване качеството на предоставяните туристически услуги и ежегодно връчване на „Етикет за качество“, които ще бъдат разработени съвместно с националните браншови туристически организации.

Предвижда се вписаните в НТР браншови, професионални и продуктови туристически сдружения да се обединяват в национални туристически сдружения. Въведените условия и ред за признаване на дадено национално туристическо сдружение за представително на национално равнище предвиждат това да става с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на туризма за срок от 4 години. Критериите, редът и начинът за установяване на съответствие с критериите за представителност ще се определят с наредба към закона. По този начин ще се преодолее голямата фрагментираност в сектора и ще се подобри комуникацията между бизнеса и държавата.

С цел да се регламентират конкретни правила за изграждане, експлоатация и техническа безопасност на басейни и водни атракциони в туризма, в законопроекта се създава правно основание за приемане на две нови наредби, които да регламентират тази дейност. Те следва да се приемат от Министерския съвет по предложение на Министерството на туризма, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на икономиката.

С промените в закона, Регистърът на туристическите атракции ще стане част от Националния туристически регистър. Уреждат се критериите за определяне степента на атрактивност на туристически атракции, които подлежат на вписване в него.

Вашият коментар

Червено © 2016 Tyxo.bg 

counter Frontier Theme